ITA

OITรายละเอียดตัวชี้วัด
1โครงสร้าง
2ข้อมูลผู้บริหาร
3อำนาจหน้าที่
4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5ข้อมูลการติดต่อ
6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7ข่าวประชาสัมพันธ์
8Q&A
9Social Network
10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18E–Service
19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
40การขับเคลื่อนจริยธรรม
41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน