e-service

ระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบออนไลน์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

1.ระบบบริการสำนักงาน Amss++ 2.SchoolMIS
3. ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  https://mi-test.obec.go.th/
4. ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ http://www.specialset.bopp.go.th/set_index/
5.แบบ พป 3 ออนไลน์ https://gpa.obec.go.th/login
6.ห้องเรียนออนไลน์  google Classroom
7.Bigdata   http://bigdata..kkn2.go.th