>>เชิญชวนโรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการCoding For Better Life

สํานักงานเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เชิญชวนโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการโรงเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเร่งผลักดันประเทศไทย ให้เข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ เพิ่มทักษะกําลังคนด้านดิจิทัล รวมถึงบ่มเพราะเด็กและ เยาวชนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต  (ประสาน ศน.เทอดชัย  บัวผาย 086-8567270)  รายละเอียดโครงการ  คลิก   รายละเอียดโครงการ

HOT ประกาศผลรอบที่ 1  (8 กพ 2567)  ประกาศฉบับเต็ม
โรงเรียนสังกัด  สพป.ขอนแก่น เขต 2 1.โรงเรียนดอนหมู   2.โรงเรียนบ้านภูเหล็ก   3.โรงเรียนบ้านโจด  4.โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา  5.โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 6.โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี  7.โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา  8.โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่  9.โรงเรียนบ้านหนองผักตบศรีสมบูรณ์ 10โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กระดานข่าวด่วน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร