ติดต่อเรา

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  0955930333  043-273774fax 043-273774

 • รองสุเนตร์  ทองโพธิ์

 • รองทินกร ชสทอง

 • รองสีดา  เทียบอุ่น

  • กลุ่มอำนวยการ  043-272818
  • กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 043-274204   Fax 043-274204
   กลุ่มนโยบายและแผน 043-274179
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล  043-274036
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 086-4581936
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  043-272685
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ    ปฎิหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม                ( 086-8567270)
  • กลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี
  • หน่วยตรวจสอบภายใน

  • ติดต่อ webmaster   086-8567270  e-mail: ictkk2@gmail.com