ติดต่อเรา

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   095-5242602  080-0746939   043-273774fax 043-273774

 • รองสุเนตร์  ทองโพธิ์  089-842-7788

 • รองอุดมพร กันทะใจ  083-357-8019

  • รองดวงใจ  ถวิลไพร     098-5865857

  • กลุ่มอำนวยการ  043-272818  ผู้อำนวยการกลุ่ม ( 088-569-9924)

  • กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 043-274204   Fax 043-274204   ผู้อำนวยการกลุ่ม (090-981-3558)

  • กลุ่มนโยบายและแผน 043-274179 ผู้อำนวยการกลุ่ม ( 081-7082074)

  • กลุ่มบริหารงานบุคคล  043-274036 ผู้อำนวยการกลุ่ม ( 0847971350 )

  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 086-4581936 ผู้อำนวยการกลุ่ม (084-261-7007)

  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  043-272685 (089-637-8108)

  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      ผู้อำนวยการกลุ่ม ( 088-065-6507)

  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ  043-008492 และ 086-458-1936 ปฎิหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม                ( 086-8567270)

  • กลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี   ผู้อำนวยการกลุ่ม (099-209-7187)

  • หน่วยตรวจสอบภายใน   หัวหน้าหน่วย  (088-569-9932)

  • ติดต่อ webmaster 043-008492 และ 086-8567270  e-mail: ictkk2@gmail.com