ทำเนียบบุคลากร

 นายอภิชัย เสนาโยธี
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
โทร
e-mail :
(Photo Album)
 
        นายสีดา เทียบอุ่น
           รองผู้อำนวยฯ
        Photo Album
        โทร.
 @gmail.com

นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์
รองผู้อำนวยการฯ

photo Album
โทร.   @gmail.com

       นายทินกร ชาทอง               รองผู้อำนวยฯ
 photo Album/      โทร.  @gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่ม ภายใน / หัวหน้าหน่วย
นางสาวลักขณา เฉลี่ยวฉลาด
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการโทร. 
นางสาวจรัสธรรม  เดชบุญ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 0909813558
Mi.Mong@hotmail.com  


นางวิภาดา  ทองแสนคำ

 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 0817082074
wipada8244@gmail.com

นางสาวปภาดา  สีแขไตร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. ………………………
 

นายจุฬารัตน์     เย็นสวัสดิ์ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
มือถือ
Jurasawat@gmail.com
นางพรเพ็ญ  กรีเงิน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 0986379108
machee999@gmail.com
นางสุภาวดี สัตย์ซื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโทร 0880656507
Supawadee.pituck@gmsil.com
ดร.เทอดชัย บัวผาย
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร.0868567270
therdchai2512@gmail.com
นายคณพศ  ศรีเสน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทร. 0992097187
nitikon-kk2@hotmail.com
 นางสาวนิตยา  ชัยสิทธิ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร.0885699932
audit_kk2@hotmail.com