กลุ่มอำนวยการ

นางเพ็ญพักตร์ โคตรจันดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ