กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางพรเพ็ญ กรีเงิน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 0986379108
machee999@gmail.com
นางศิริพร เที่ยงนนทรีย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางนิรมล เสมอหน้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายธีระศักดิ์ คำดำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางพัชรี อภัยศรี
นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายวิทยา วงค์ชารี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน