กลุ่มนโยบายและแผน

สิริพัชร์ เข็มสันเทียะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ