กลุ่มนิเทศติดตาม

นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางลลนา เนาว์วงษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสลิลโรจน์ ยินดีมาก
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ