กลุ่มงานบุคคล

ปภาดา สีแขไตร
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายชญานิน สารแสน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน