กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วย