กลุ่มงานกฎหมายและคดี

นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม