ITA

OITรายละเอียดตัวชี้วัด
O1โครงสร้างหน่วยงาน
O2ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่
O4ข้อมูลการติดต่อ
O5ข่าวประชาสัมพันธ์
O6Q&A
O7แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O8แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี
O9รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
O11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
O12ข้อมูลสถิติการให้บริการ
O13E-Service
O14รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O20ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O21การขับเคลื่อนจริยธรรม
O22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
O23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O24ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O27รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O28การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา
O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
O32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O35รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน