โครงการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “6 รอบ พระชนมพรรษาอาณาราษฎร์ร่มเย็น”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำและเผยแพร่โครงการจัดทำแผ่นภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “6 รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น”✨

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำ
และเผยแพร่โครงการจัดทำแผ่นภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “6 รอบ
พระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น” ในรูปแบบดิจิทัล โดยช่องทางหลักในการนำไปเผยแพร่ คือ ทางเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ WWW.prd.go.th และเว็บพระลาน WWW.phralan.in.th ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้
ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม

#โครงการเฉลิมพระเกียรติ
#โครงการจัดทำแผ่นภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “6 รอบ พระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น”

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567