โครงการ “ชุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 1” สพป.ขอนแก่น เขต 2

(7 มิถุนายน 2567) นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  (ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) เป็นประธานมอบสิ่งของจากโครงการ “ชุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 1” โดยมี นายทินกร ชาทอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ผู้บริหารกลุ่ม ข้าราชการ บุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 2 และมี นายเรวัตร สมาธยานนท์ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองมัญจา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีเข้าร่วมในพิธี ฯ ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

นายอภิชัย เสนาโยธี  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวว่า ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 หรือ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มีพันธกิจจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างความปลอดภัยทุกรูปแบบ สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความ เป็นเลิศ ทางวิชาการ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งมีเป้าประสงค์ให้ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มีกลยุทธ์ในการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน พร้อมทั้งเป็นการนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง “การลดภาระครู ลดภาระนักเรียน และลดภาระผู้ปกครอง” สู่การปฏิบัติ จึงได้มีแนวคิดในการจัดโครงการ “ชุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 1” ขึ้น เพื่อส่งต่อชุดนักเรียนที่ไม่ใช้แล้ว หรือสนับสนุนการบริจาคชุดนักเรียนใหม่เพื่อมอบให้นักเรียนที่ขาดแคลน เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ถือเป็นการร่วมปลูกจิตสำนักด้านจิตสำธารณะ ปลูกฝังจิตใจให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

นายทินกร ชาทอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดโครงการ “ชุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 1” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรของ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมรู้จักการให้ การแบ่งปัน และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ช่วยลดปริมาณทรัพยากรเหลือใช้โดยแบ่งปันและส่งต่อไปยังกลุ่มคนที่ขาดแคลนและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเปลี่ยนแปลงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการแบ่งปันร่วมกันและการให้ และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ สพป.ขอนแก่น เขต 2 และคาดหวังว่า โครงการนี้จะทำให้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ในการแบ่งปันสู่ผู้ที่ขาดแคลน และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้