ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567

(29 พฤษภาคม 2567) นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและขอนแก่น เขต 2 (ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) เป็นประธานเปิดการอบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี โดยมี คณะวิทยากร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีกว่า 60 คน เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองไห และมีการอบรมในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team

นายอภิชัย กล่าวว่า การอบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และแนวปฏิบัติของการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 5 ซึ่งโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี ที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหลังสถานการณ์โควิด (รอบ 5) มีจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไห โรงเรียนท่าศาลาประชารังสรรค์ โรงเรียนบ้านโนนเค็ง โรงเรียนบ้านคำน้อย โรงเรียนสวัสดี

นายอภิชัย กล่าวอีกว่า ตนขอแสดงความชื่นชมกับการเอาใจใส่ในการที่จะพัฒนาตัวเองของทุกท่านทั้งแบบ Onsite ณ โรงเรียนบ้านหนองไห อำเภอมัญจาคีรี และรูปแบบ Online โดยผ่านระบบ Microsoft Team ในวันนี้ ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการดำเนินงานที่มีความสำคัญเพราะเป็นการพัฒนาการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เมื่อมีระบบประกันคุณภาพและมีการประเมินคุณภาพ ย่อมทำให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดำเนินภารกิจด้านต่าง ๆ เป็นการกระตุ้นให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทำให้ทราบความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตลอดจนทำให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพที่เปิดเผยเป็นรายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ นอกจากท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และแนวปฏิบัติของการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบหลังสถานการณ์โควิด (รอบ 5) ด้วย ดังนั้น ตนหวังว่าหลังจากผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสถานศึกษา ขอขอบคุณโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบหลังสถานการณ์โควิด (รอบ 5) ทั้ง 5 โรงเรียน ในการจัดทำโครงการนี้ และขอบคุณวิทยากรที่ได้เสียสละเวลามาบรรยายในการอบรม ฯ ในครั้งนี้ด้วย