ประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายชุดนักเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษา และประกันรถยนต์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

องค์การค้าของ สกสค. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริม
และสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เซ็ตชุดนักเรียน (เสื้อ 1 ตัว และประโปรง หรือกางกง 1 ตัว แถม เสื้อ 1 ตัว) ในราคา 400 บาท
และประกันรถยนต์สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ในราคาเริ่มที่ 4,915 บาท

เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย และมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา องค์การค้าของ สกสค. จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายชุดนักเรียนสำหรับ
ชั้นประถมศึกษา และประกันภัยรถยนต์ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานของท่าน โดยสั่งซื้อสินค้า
ดังกล่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน Suksapan Mal ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store
หรือ Google Play Store ตาม QR Code ในเอกสาร