ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมโครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและเครือข่ายครูดูไม่มีอบายมุขได้ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน ด้วยกระบวนการเชิงบวกและสร้างการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความปลอดภัยจากอบายมุข ด้วยการบูรณาการกับการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าวส่งผลเชิงบวกต่อสุขภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเฉพาะด้านจิตใจและพฤติกรรมของนักเรียนและครู

ทั้งยังสอดรับกับนโยบาย และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567 – 2568 โครงการจะมอบกิตติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และส่งสรุปบทเรียนกลับมาเพื่อเป็นเกียรติในการสร้างค่านิยมใหม่ของวันเปิดเทอมที่เป็นจุดเริ่มต้นต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนและครู


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นางสาวรจนา กลิ่นหอม (ผู้ประสานงาน) 087-3843953

หรือดูรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1e_9nlpVfBnU6qi4Gex-C_tsEys_O1tX6/view

หรือที่ https://smart.obec.go.th/upload/bookregister/upload_files2/1715582692x350748556_1.pdf