เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม EDCETDA เปิดโจทย์แข่งขัน EDC Pitching ปีที่ 2 หาแคมเปญที่โดนใจ! ภายใต้แนวคิด “Digital Wellness Lifestyle” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม EDC

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัสเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจสำคัญในการเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจบริการดิจิทัส ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในมุมผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ และยังส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี เช่น โซเชียลมีเดีย รวมไปถึงภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมการอบรมพร้อมเผยแพร่สื่อมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้
และทักษะตามหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (ETDA Digital Citizen หรือ EDC)

พร้อมกันนี้ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันประจำปี “EDC Pitching” เป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Digital Wellness
Lifestyle” เพื่อประชันแคมเปญออกแบบสื่อ หรือกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ สำหรับคนรุ่นไหม่และผู้ที่สนใจพร้อมชิงเงินรางวัลและโอกาสในการเผยแพร่ผลงาน โดยในปีนี้ทาง สพธอ. ได้มอบหมายให้ บริษัท เด็กดี
อินเตอร์มอคทีฟ จำกัด (Dek-D) เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “EDC Pitching Season 2” ประจำปี 2567 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.etda.or.th/th/pr-news/EDC-Pitching-3.aspx