สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและขอนแก่น เขต ๒ พร้อมด้วยผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและขอนแก่น เขต ๒ ต่างปลื้มปีติเป็นล้นพ้นและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาราษฎร ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พระปรีชาสามารถด้านการทหาร และพระราชจริยวัตรอันงดงามเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกรโดยทั่วกัน

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม