สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัด“โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปี 2567”

(1 มิถุนายน 2567) ที่ศาลาวัดป่าคุ้มจัดสรร อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายไพฑูรย์ ชาวโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปี 2567” พร้อมด้วยคณะทำงาน คณะวิทยากรและมีครูผู้ช่วยเข้ารับการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 143 คน เข้าร่วมโครงการ ฯ

นายไพฑูรย์ ชาวโพธิ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการในวันนี้มีดำเนินการจัดขึ้นตามตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 79 ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ และมาตรา 80 ได้กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่ง บางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ประกอบกับสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งครูผู้ช่วยตามความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมีออาชีพ ประจำปี 2567 ขึ้น ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรทางการศึกษาและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนระเบียบกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครูผู้ช่วย รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเพื่อเป็นครูที่ดี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษามาเป็นวิทยากรในโครงการ ฯ