สพป.ขอนแก่น เขต 2 ผุดโครงการ “สพป.ขอนแก่น เขต 2 พบเพื่อนครู” มุ่งทำงานเชิงรุก สร้างความเข้าใจนโยบาย ศธ. พร้อมนำสู่การปฏิบัติ “เรียนดี มีความสุข”

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.00 น. นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สพป.ขอนแก่น เขต 2 พบเพื่อนครู” ประจำปีการศึกษา 2567 อำเภอบ้านไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยมี นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ นายทินกร ชาทอง นายสีดา เทียบอุ่น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขตอำเภอบ้านไผ่เข้าร่วมกว่า 600 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ (ขก.5)

นายอภิชัย เสนาโยธี กล่าวว่า การจัดโครงการ “สพป.ขอนแก่น เขต 2 พบเพื่อนครู” ประจำปีการศึกษา 2567 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างในสังกัด ในการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น 10 ข้อ นำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ตามกรอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยคำนึงถึงชาติ ศาสนา ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม กีฬา ความปลอดภัย ความมีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 4) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 5) การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร 6) การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐ ยุคดิจิทัล 7) การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายเร่งด่วน 2 ด้าน คือ 1) ด้านลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ภายใต้แนวทางการทำงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ตามรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

นายอภิชัย กล่าวอีกว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้ CHAIYO 3T Model “งานได้ผล คนปลอดภัย ใส่ใจความสุข” คือ นักเรียนพร้อมเรียนรู้ ครูพร้อมจัดประสบการณ์ ผู้บริหารพร้อมขับเคลื่อน ห้องเรียนและสื่อพร้อมใช้งาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้โรงเรียนและสถานศึกษามีความคล่องตัวเป็นอิสระ สามารถบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานครู

นอกจากนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ของอำเภอบ้านไผ่ ได้แก่

1) ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 110 ราย

2) ผลการทดสอบสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 13 ราย

3) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินสูงกว่า ระดับประเทศ จำนวน 64 ราย และ

4) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 48 ราย