สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดการอบรม“การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP” เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาของผู้เรียนตามประเภทความพิการให้ได้รับการจัดการศึกษาตามศักยภาพความต้องการความจำเป็นและระดับความสามารถของผู้เรียน

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.00 น. นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) เป็นประธานเปิดการจัดอบรมตามหลักสูตรการอบรม “การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  IEP” โดยมี นายทินกร ชาทอง นายสีดา เทียบอุ่น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 คณะวิทยากร ครูสถานศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าร่วมในพิธี ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2

นายอภิชัย เสนาโยธี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ  เป็นการประกาศตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ตามประกาศดังกล่าวได้ระบุว่า คนพิการที่จะได้รับสิทธิตามประกาศนี้ คือ บุคคลที่สถานศึกษารับรองว่าเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ซึ่งต้องผ่านการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาตามแบบการคัดกรอง หลังจากนั้น ครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องจัดการศึกษาของผู้เรียนตามประเภทความพิการ ให้เขาได้รับการจัดการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการความจำเป็นและระดับความสามารถของผู้เรียนโดยจัดทำเป็นแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รายชั่วโมง (IIP) ตามลำดับ

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จึงได้ดำเนินการจัดการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถวิเคราะห์สาระมาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ ให้ครูสามารถประเมินศักยภาพนักเรียนและจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และครูมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการทางการศึกษา โดยการอบรมในครั้งนี้ใช้ระยะเวลารวม 2 วัน คือ 2-3 พฤษภาคม 2567 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 92 คนผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องมีคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการอบรม ส่งงานตามที่วิทยากรกำหนดอย่างครบถ้วน มีเวลาในการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ถึงจะผ่านเกณฑ์การประเมินผลและได้รับรับวุฒิบัตรจากการอบรม ฯ และมีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ผู้บริหารและชมรมครูการศึกษาพิเศษ จำนวน 18 คน ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม  นายอภิชัย กล่าวทิ้งท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *