“ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พบเพื่อนครู” ประจำปีการศึกษา 2567 สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ลงพื้นที่อำเภอลำดับที่ 4 โคกโพธิ์ไชย

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนชุมชนบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) พร้อมด้วย นายทินกร ชาทอง นายสีดา เทียบอุ่น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน ข้าราชการสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ผู้บริหาร ครูสถานศึกษาสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ในเขตพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชยเข้าร่วมในการประชุม ฯ

นายอภิชัย กล่าวว่า ก่อนการประชุมในวันนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ (O – Net) NT RT และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 1 โรงเรียน 1 อาชีพ และบันทึกข้อตกลง (MOU) ITA (การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและมอบรางวัลชนะเลิศเซปักตะกร้อชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬา “ขอนแก่น เขต 2 เกมส์” ประจำปี 2567 ซึ่งตนขอชื่นชมผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทำให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชยนั้น ดำเนินการไปด้วยประสิทธิภาพ จนทำให้ผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าชื่นชมในครั้งนี้

นอกจากนี้ สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดให้มีจุดบริการ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เคลื่อนที่ (One Stop Service) ให้บริการ หนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ การกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย การกู้กรุงไทยอเนกประสงค์ การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และคลินิก PA การเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลให้บริการคลินิก ICT นายอภิชัย กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับการประชุม “สพป.ขอนแก่น เขต 2 พบเพื่อนครู”สัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อพบปะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนลูกจ้างในสังกัดของอำเภอโคกโพธิ์ไชยเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และมาตรการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเปิด ภาคเรียนที่ 1/2567 พร้อมนำนโยบายด้านการศึกษาของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้แนวทางการทำงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษา จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา และด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย และรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ สพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษานำไปสู่การปฏิบัติให้มีความคล่องตัวเป็นอิสระสามารถบริหารจัดการได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์