ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ร่วมกับศิริราชมูลนิธิ
ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงหลักของภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
ครอบคลุม 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ร่วมกับพันธมิตรโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ได้แก่ มูลนิธิไทยคม
Park Run THAILAND สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์
พัฒนาองค์ความรู้กิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตลอดจนภาคเอกชนผู้ให้การสนับสนุน อาทิเช่น บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัค จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ฤทธา จำกัด
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ธนาคารออมสิน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บีทีเอส
กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด
(มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นต้น

รวมพลังแสดงความจงรักภักดีจัดโครงการ “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม
2567” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ผู้จัดเล็งเห็นว่าประเทศจะแข็งแรงได้ต้องเริ่มจากประชากรใน
ประเทศมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งจะส่งผลให้สมองดีต่อไป ตามหัวข้อโครงการฯ ปีนี้คือ “คนไทยสมองดี
(Healthy Thais, Healthy Brains)” โดยโครงการฯ มอบเสื้อที่ระลึกโครงการฯ แก่คนไทยทั่วประเทศ (ไม่มี
ค่าใช้จ่าย) จำนวน 400,000 ตัว ตลอดจนจัดกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระ

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

https://wrb10.thai.run/?fbclid=IwAR0UbrUMU5NxkpwyY8dlzGSH8ub-idBGoSW7aaNLVn8X2Dp9Z2uzzf-HRN8

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://rbpho.moph.go.th/upload-file/doc/files/07052024-112716-7180.pdf