ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 33 (33 MU Safe School Virtual Workshop)

ด้วย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม

เชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 33 (33 MU Safe School Virtual Workshop) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ซึ่งสามารถ
นำไปปรับใช้ในโรงเรียนเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ และความปลอดภัยของนักเรียน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนเก่น จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์แจ้งครู และบุคลากร
ในกำกับ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 33 (33 MU Safe Schoo Virtual Workshop)
หัวเรื่อง

(1) เรื่อง ภัยทำลายสมองของเด็กวัยเรียน

(2) เรื่อง สร้างภูมินักเรียน ปฏิเสธบุหรี่ไฟฟ้า

ในวันเสาร์
ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 07.45 – 12.30 น. ผ่านระบบ Zoom application Meeting และ Facebook Live
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/file/d/1qArXIOvf6-obnv6p6oZnbUh1ElZzYjRF/view