ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสัมมนา ฯ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร

สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสัมมนา ฯ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความรู้ทางด้านการบริหาร ให้กับผู้บริหาร และหัวหน้างานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ได้ที่ https://www.uniserv.cmu.ac.th/