ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพ

ด้วยชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้เห็นปัญหาเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการในโอกาสต่าง ๆ และหาเนงานพิกรสำคัญกำหนดให้มีการสวมหมวก มักจะเจอปัญหา เช่น สวมหมวกไม่ถูกต้องและไม่สวยงาม เมื่อเจอผู้ใหญ่ควรทำความเครพแบบไหน หากต้องถอดหมวกจะต้องถือหมวกอย่างไร และอยู่ในพิธีเมื่อพระสวดจะวางหมวกบนหน้าตักแล้วประนมมือได้หรือไม่ หากต้องแต่งตัวแบบเต็มยศจะประดับ จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างไรให้ถูกต้อง สวยงาม ให้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี สุภาพสตรีติดเครื่องราชแบบไหนมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุด

นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ มักจะละเลยการจัดพิธีการ นอกจากไม่งดงามแล้ว ยังลดความยิ่งใหญ่แห่งพิธีการไปอีกไม่น้อย หลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่แฝงไปด้วยความยิ่งใหญ่มาก เมื่อถึงเวลาปฏิบัติมีการข้ามขั้นตอนไม่ถูกต้องตามแบบแผน และยังมีรายละเอียดอีกมากมาย นี่คือสิ่งที่จะต้องค้นหาในหลักสูตรนี้ เช่น พุ่มเงิน พุ่มทอง ถืออย่างไร วางอย่างไร อะไรช้ายหรือขวา บางหน่วยงานสับสน

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขในปัญหาดังกล่าว ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุ

รักษ์วัฒนธรรมไทย จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร”บุคลิกภาพในงานราชการ

ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ อย่างมืออาชีพ”

ขึ้น

รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

รุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมสบาย

จังหวัดนครราชสีมา กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ค่าลงทะเบียน 1,200.- บาท

ทั้งนี้ ข้าราชการได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรม สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามที่จ่ายจริงตามระเบียบกระทรวงการคลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 09 3542 9953/ 09 2915 5394