สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพิ่มพูนทานบารมี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี

(7 กรกฎาคม 2567) นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (สพป.ขอนแก่น เขต 2) มอบหมายให้ นายทินกร ชาทอง เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพิ่มพูนทานบารมี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี พร้อมด้วย นายสีดา เทียบอุ่น รอง ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 2 นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอชนบท นายอรรคพล คามดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายสุธน แป้นทอง ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาชนบท  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่อำเภอชนบทเข้าร่วมในกิจกรรม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินงานด้านการศึกษาของชาติมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันครบ 21 ปี ของการสถาปนา เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จึงกำหนดนโยบายและจุดเน้นในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา อาทิ ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย ส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดการศึกษาแบบเรียนรวม จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ สร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนโยบายเร่งด่วน ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ภายใต้นโยบายทางการศึกษา “เรียนดี มีความสุข”