ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรม นิทรรศการและการ
ประกวดแข่งขันเนื่องในงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567” ระหว่างวันที่ 7-9
สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส ให้นักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ที่หลากหลาย

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หากสถานศึกษาใดมีความ
ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ขอความกรุณาแจ้งการตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมไปยัง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ภายในวันที่ 30 กรฎาคม 2567

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://apps.sc.kku.ac.th/scweek/competition