ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ขอเชิญชวนครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น” ในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล พร้อมนำนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ผลงานของคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ) ไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนหรือบุตรหลานในความดูแลของท่าน

ลงทะเบียนได้ที่

https://kku.world/wssen

(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน 100 แรกเท่านั้น)