ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศ […]

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ 2567

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจข […]

ครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและนักวิจัยการศึกษาระดับเชี่ยวชาญสูตรที่ 1 ผู้อำนวยการนักวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญสมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริ […]

โครงการเสริมพลังการทำความดีและการนำตนเองเพื่อเฉลิมพระเกีนรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วย สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย […]

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญนักเรียน​ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดงานเขียน “เทิดพระคุณของแม่”

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญนักเรียน​ นิสิต […]

สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. –ช.พ.ส. กรณีพิเศษ 72 วัน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เปิดรับครูและบุ […]