สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดใหญ่ งานมหกรรม “เทิดไท้องค์ราชัน สานฝันทักษะอาชีพ เสริมสร้างผู้เรียนเชิงรุกปลูกจิตสํานึกความเป็นไทย” ประจําปีการศึกษา 2567

(15 กรกฎาคม 2567) นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้ […]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เรื่อง รับสมัครอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ผู้ที่สนใจสมัคร หรือเสนอชื่ออนุกรรมการผู […]

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ English Proficiency และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

(9 กรกฎาคม 2567) นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อ […]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศ […]

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ 2567

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจข […]

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพิ่มพูนทานบารมี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี

(7 กรกฎาคม 2567) นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อ […]