สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2567

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2567

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติถือเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย ที่ริเริ่มจัดประกวดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น และเกิดคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติในหลากหลายด้าน ซึ่งจะสร้างให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทย สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพนวัตกรรมจากฝีมือคนไทย และสร้างให้เกิดภาพลักษณ์สู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ผ่านการสื่อสารให้เกิดการรับรู้ผลงานนวัตกรรมของประเทศไทยในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ
           ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และกำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการแกล้งดิน ดังนั้น เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติของทุกปี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม และจัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติขึ้นในวันดังกล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ https://award.nia.or.th/th/page/item/index/id/3