สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดโครงการ “ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พบเพื่อนครู” ประจำปีการศึกษา 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 อำเภอบ้านแฮด

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 อำเภอบ้านแฮด นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พบเพื่อนครู” ประจำปีการศึกษา 2567 อำเภอบ้านแฮด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยมี นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ นายทินกร ชาทอง นายสีดา เทียบอุ่น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขตอำเภอบ้านแฮดเข้าร่วมในการประชุม

นายอภิชัย เสนาโยธี กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดโครงการว่า การจัดโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนลูกจ้างในสังกัดในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้แนวทางการทำงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. 3 ด้าน ได้แก่ การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา นำไปสู่การปฏิบัติให้มีความคล่องตัวเป็นอิสระสามารถบริหารจัดการได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ “ภายใต้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยใช้ “CHAIYO 3T Mode!” “งานได้ผล คนปลอดภัย ใส่ใจความสุข” สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

นอกจากนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ (O – Net , NT,RT และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 1 โรงเรียน 1 อาชีพ และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ITA (การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ) และมีจุดให้บริการ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เคลื่อนที่ (One Stop Service) อาทิ กลุ่มอำนวยการ ให้บริการหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ การกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย การกู้กรุงไทยอเนกประสงค์ กลุ่มบริหารงานบุคคล บริการ การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และคลินิก PA กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ บริการ การเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล บริการ คลินิก ICT เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อีกด้วย นายอภิชัย กล่าวทิ้งท้าย