“ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พบเพื่อนครู” ประจำปีการศึกษา 2567 ในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี        

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น  อำเภอมัญจาคีรี นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) พร้อมด้วย นายทินกร ชาทอง นายสีดา เทียบอุ่น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน ข้าราชการสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ผู้บริหาร ครูสถานศึกษาสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ในเขตพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีเข้าร่วมในการประชุม ฯ จำนวนกว่า 600 คน

นายอภิชัย เสนาโยธี กล่าวว่า เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ในครั้งนี้ จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น โดยนำนโยบายด้านการศึกษาของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน  ชิดชอบ รมว.ศธ. ในเรื่องของ “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้แนวทางการทำงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย และรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษานำไปสู่การปฏิบัติให้มีความคล่องตัวเป็นอิสระสามารถบริหารจัดการได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

          พร้อมทั้งในการประชุมในสครั้งนี้ไกเมีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ (O – Net)  NT RT  และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง 1 โรงเรียน 1 อาชีพ  และ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง ITA (การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้ง มีจุดให้บริการ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เคลื่อนที่ (One Stop Service) อาทิ การให้บริการหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ,การกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย การกู้กรุงไทยอเนกประสงค์ การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และคลินิก PA การเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ เป็นต้น นายอภิชัย กล่าวทิ้งท้าย