ขอเชิญครูเข้าร่วมโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 6

โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 6 ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา อาทิ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม), The Light House, บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีมจำกัด และก่อการครูแพทย์ ได้กำหนดจัดอบรม โดยมี กลุ่มป้าหมายเป็นครูหรือผู้ที่มีส่วนในการสร้างการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ครูมีทักษะ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้(Facilitator Skills) รวมถึงขยายผลไปยังเพื่อนครูภายในพื้นที่การทำงานของ
ตนเอง

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักสื่อสารสุขภาวะให้แก่ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา

3) เพื่อสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่หล่อเลี้ยงพลังใจเป็นกัลยาณมิตรเกื้อกูลต่อการเติบโต

อันจะนำไปสู่ห้องเรียนที่มี
ความสุขและมีความหมายต่อทั้งผู้เรียนและผู้สอน โดยโครงกรจะดูแลค่ใช้จ่ายตลอดการเข้าร่วมอบรมเป็น
มูลค่ากว่า 30,000 บาทต่อท่าน ยกเว้นค่าเดินทาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/file/d/1KKOVB3ArF8NSmYNsB_YhPlg35X3kvMu3/view

หรือที่ https://www.facebook.com/korkankru/?locale=th_TH

ผู้ประสานงานโครงการ
นายกฤษฎากรณ์ แก้วสำราญ โทรศัพท์ 08 7772-2991 อีเมล project.lsed@lsed.tu.ac.th