สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ English Proficiency และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

(9 กรกฎาคม 2567) นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานในการเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เชิงรุกตามกรอบ CEFR in the theme ‘English Teaching Approaches and Language  Proficiency Development for Happiness Learning’ การจัดการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้อย่างมีความสุข” โดยมี นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม นายเทอดชัย บัวผาย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คนที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยวิทยากรเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2

นายอภิชัย กล่าวว่า ตนขอแสดงความชื่นชมกับการเอาใจใส่ในการที่จะพัฒนาตัวเองของทุกท่านที่เข้ามาฝึกอบรมในวันนี้ ซึ่งเป็นการจัดอบรมเพื่อที่จะพัฒนาครูให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ตลอดจนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากผ่านการฝึกอบรม ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน และต่อสังคมต่อไป

สำหรับการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เชิงรุกตามกรอบ CEFR in the theme ‘English Teaching Approaches and Language  Proficiency Development for Happiness Learning’ การจัดการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้อย่างมีความสุข ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ English Proficiency เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข เพื่อการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงรุกตามกรอบ CEFR   และเพื่อการขยายผล Best Practice การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงรุกตามกรอบ CEFR เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET อำเภอโคกโพธิ์ไชย และการใช้ AI ในการสอนภาษาอังกฤษ และในการจัดอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้คัดเลือกครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คนที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 161 คนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และได้รับความร่วมมือจาก Professor. Dr. Georgina Barton  ดร. เฉลิมวุฒิ อุทัยกัน  นางสาวปิยธิดา นามวิจิตร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ British Council trainers ร่วมเป็นวิทยากรในวันนี้