ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เรื่อง รับสมัครอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ผู้ที่สนใจสมัคร หรือเสนอชื่ออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้สนใจยื่นแบบประวัติ ได้ตั้งแต่วันที่ 8-26 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

https://drive.google.com/file/d/1KOvrrxwUSEAXBGwtYQXNQFO76RNf-l1y/view?usp=sharing