ขอความร่วมมือสถานศึกษา ตอบแบบสำรวจข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ขอความร่วมมือสถานศึกษา ตอบแบบสำรวจข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567

  1. แบบสำรวจข้อมูลรายงานผลการขับเคลื่อน ด้านสุขาดี มีความสุข
    https://forms.gle/ELe7gDeNgubQTxB96
  2. แบบสำรวจข้อมูลผลการขับเคลื่อน ด้านการลดภาระผู้ปกครอง และนักเรียน เรื่อง การยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งกายของนักเรียนในสถานศึกษา
    https://forms.gle/ot9xzYPhbXQDsRpf7

https://www.facebook.com/share/5sCa5J5kGiKgd5ej/?mibextid=oFDknk